۳۰ درس اعتقادات

Screen Shot 2018-08-17 at 5.57.48 AM

درس اول

موضوع:

لزوم اثبات اعجاز قرآن و در نتیجه اثبات وجود خدای تعالی و نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و ...
تاریخ:
۸ شوال ۱۴۲۳ هجری قمری
۲۲ آذرماه ۱۳۸۱ هجری شمسی
2002/12/13 میلادی
مشاهده این درس
1423.10.15

درس دوم

موضوع:

خلاصه ای از بحث گذشته درباره اعجاز قرآن - خداشناسی: توحید
تاریخ:
۱۵ شوال ۱۴۲۳ هجری قمری
۲۹ آذرماه ۱۳۸۱ هجری شمسی
2002/12/20 میلادی
مشاهده اين درس
1423.10.22

درس سوم

موضوع:

معجزه - راهنمایی فکر و عقل - وحدت مصنوع دلالت بر وحدت صانع می کند - وجود شعور در حیوانات - هدایت
تاریخ:
۲۲ شوال ۱۴۲۳ هجری قمری
۰۶ دی ماه ۱۳۸۱ هجری شمسی
2002/12/27 میلادی
مشاهده این درس
1423.10.29

درس چهارم

موضوع:

رحمانیت و رحیمیت پروردگار - تقسیمات رحمت پروردگار به عام و خاص و خاص الخاص و خاصه خاص الخاص
تاریخ:
۲۹ شوال ۱۴۲۳ هجری قمری
۱۳ دی ماه ۱۳۸۱ هجری شمسی
2003/01/03 میلادی
مشاهده این درس
1423.11.06

درس پنجم

موضوع:

تذکرات روشنگر - معرفت خدا - معرفت عام و خاص و خاص الخاص - ربوبیّت پروردگار - راه کسب معارف
تاریخ:
۰۶ ذیقعدة الحرام ۱۴۲۳ هجری قمری
۲۰ دی ماه ۱۳۸۱ هجری شمسی
2003/01/10 میلادی
مشاهده این درس
1423.11.13

درس ششم

موضوع:

هدایت و ضلالت - هدایت عام و خاص و خاص الخاص پروردگار
تاریخ:
۱۳ ذیقعدة الحرام ۱۴۲۳ هجری قمری
۲۷ دی ماه ۱۳۸۱ هجری شمسی
2003/01/17 میلادی
مشاهده این درس
1423.11.20

درس هفتم

موضوع:

توضیح شناسنامه پروردگار یعنی سوره توحید - خدا در صفات ذات احد است و در صفات فعل واحد
تاریخ:
۲۰ ذیقعدة الحرام ۱۴۲۳ هجری قمری
۰۴ بهمن ماه ۱۳۸۱ هجری شمسی
2003/01/24 میلادی
مشاهده این درس
1423.11.27

درس هشتم

موضوع:

علم غیب پروردگار - معنای شهود - مفهوم عالم الغیب - بداء
تاریخ:
۲۷ ذیقعدة الحرام ۱۴۲۳ هجری قمری
١١ بهمن ماه ۱۳۸۱ هجری شمسی
2003/01/31 میلادی
مشاهده این درس
1423.12.05

درس نهم

موضوع:

قضا و قدر الهی - علت قضاوت پروردگار بر غیبت - انسان در قبال قضای الهی - علم و معرفت خیلی مهم است
تاریخ:
٠٥ ذیحجة الحرام ۱۴۲۳
١٨ بهمن ماه ۱۳۸۱ هجری شمسی
2003/02/07 میلادی
مشاهده این درس
1423.12.12

درس دهم

موضوع:

جبر و تفویض - ریشه متفوضه - اعتقاد ما امر بین الامرین است - عظمت عید غدیر خم
تاریخ:
١٢ ذیحجة الحرام ۱۴۲۳
٢٥ بهمن ماه ۱۳۸۱ هجری شمسی
2003/02/14 میلادی
مشاهده این درس
1423.12.19

درس یازدهم

موضوع:

صفات ذات و افعال خدا - اراده و تکلم صفت فعل پروردگار است
تاریخ:
۱۹ ذیحجة الحرام ۱۴۲۳
۰۲ اسفند ماه ۱۳۸۱ هجری شمسی
2003/02/21 میلادی
مشاهده این درس
1423.12.26

درس دوازدهم

موضوع:

معنی ولایت خدای تعالی - پایان بحث خداشناسی - آغاز بحث پیامبر شناسی
تاریخ:
۲۶ ذیحجة الحرام ۱۴۲۳
۰۹ اسفند ماه ۱۳۸۱ هجری شمسی
2003/02/28 میلادی
مشاهده این درس
1424.01.17s

درس سیزدهم

موضوع:

بحث نبوت - معنای خاتمیت - معنای وحی و فرق آن با الهام - عصمت پیغمبران - فرق معجزات پیغمبر خاتم با سایر انبیا
تاریخ:
۱۷ محرم الحرام ۱۴۲۴
۰۱ فروردین ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/03/21 میلادی
مشاهده این درس
1424.01.24

درس چهاردهم

موضوع:

ولایت الهی - مراتب ولایت - امام یعنی چه ؟
تاریخ:
۲۴ محرم الحرام ۱۴۲۴
۰۸ فروردین ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/03/28 میلادی
مشاهده این درس
1424.02.01

درس پانزدهم

موضوع:

ولایت عام، ولایت خاص و خاص الخاص - شرایط رهبر کره زمین - علت وجود واسطه بین خدا و خلق - ولایت فقیه
تاریخ:
۰۱ صفر ۱۴۲۴
۱۵ فروردین ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/04/04 میلادی
مشاهده این درس
1424.02.08

درس شانزدهم

موضوع:

پذیرش ولایت - ولایت خاص الخاص و خاص - فقط ولایت ۱۴ معصوم ولایت خاص الخاص است
تاریخ:
۰۸ صفر ۱۴۲۴
۲۲ فروردین ۱۳۸۲ هجری شمسی
2003/04/11 میلادی
مشاهده این درس

 
 
عقاید

کتاب عقاید

بر گرفته از ۳۰ درس اعتقادات
حضرت آیت الله سید حسن ابطحی
رحمت الله علیهدانلود