۹- مرحوم پهلوانی و بعضی از اساتید حضرت آیت الله ابطحی