۷- مرحوم سید رضا رضوی – مخالفت حوزه مشهد با درس فلسفه