عقل کل

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۸۲

درس نوزدهم از ۳۰ درس اعتقادات

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

درس چهاردهم از ۳۶ درس تزکیه نفس

استاد در این مجلس در خصوص رکن چهارم استقامت که قاطعیت باشد به ایراد سخن و بیان مسائل لازم پرداختند. ایشان ابتدائا از باب مقدمه به بحث پیرامون معنای حقیقی عقل و تفاوت آن با فکر بر مبنای روایات پرداختند و فرمودند: عقل در روایات در مقابل جهل و به عنوان اول مخلوق الهی که همان روح با عظمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد و وقتی در عالم ارواح روح ما در مقابل روح نورانی حضرت قرار گرفت و نور ایشان در ما انعکاس یافت ما هم صاحب عقل شدیم . استاد فکر را راهی برای رسیدن به عقل و همان صفات حمیده باطنی و ایجاد روحیه قاطعیت به این وسیله دانستند. استاد در ضمن مباحث به عدم قاطعیت اصحاب پیامبر و دلایل آن اشاره و در پایان با خواندن روضه مجلس را پایان دادند.