ولایت تکوینی و تشریعی

فروردین ۸, ۱۳۸۲

درس چهاردهم از ۳۰ درس اعتقادات