۱۳۵- فعالیت ‏های شبانه روزی حضرت استاد در داخل و خارج کشور