۶- مرحوم حاج ملا آقاجان و ۴ سال زندگی معنوی حضرت آیت الله ابطحی زیر نظر ایشان