۳- دوران کودکی حضرت آیت الله ابطحی و ورود به حوزه علمیه مشهد