۳۶- اهدای جایزه به نوجوانان در کانون بحث و انتقاد دینی