۴۹- آیت الله موسوی گرمارودی و فرزندشان سید علی موسوی گرمارودی